កម្រងរូបភាពមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិស្រែព្រៃ Sreprey Village Based Preschool

កម្រងរូបភាពសកម្មភាពបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ ឃិន ស្រីទូច, ការរៀន និង ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពបង្កើតល្បែងដែលទាក់ទង ទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិស្រែព្រៃ ជាមួយគ្នានេះលោកស្រី យឹង សារ៉ង ដែលជាប្រធាន ផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ បានចំណាយពេលចុះពិនិត្យសកម្មភាព និង ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងដល់អ្នកគ្រូ ស្រីទូច បន្ថែមផងដែរ ។ រូបភាពផ្តល់ដោយ លោកស្រី យឹង សារ៉ង។

Photographs of activities of Preschool Teacher Khin Sreytouch teaching, learning and practicing activities related to the knowledge of the students at Sreprey Village Based Preschool. Mrs. Yeng Sarang who is head of the Village Based Preschool unit, spent time to monitor and provided training to teacher.. Images provided by Mrs. Yeng Sarang.

Hing ChannarithComment
សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រៃក្រឡាខាងកើត Preykralar Khangkoeut Village Based Preschool

កម្រងរូបភាពដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ អ៊ុក គឹមសេង និង រៀនរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ ភូមិព្រៃក្រឡាខាងកើត ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុក បន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ រូបភាពផ្តល់ដោយ លោកស្រី យឹង សារ៉ង ។

Album photos showing the teaching activities of teacher Uk Kimseng and learning activities of students at Preykralar Khangkoeut Village Based Preschool. This school is located in Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia. Photos provided by Mrs. Yeng Sarang.

Hing Channarith
សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រៃធំ Preythom Village Based Preschool

កម្រងរូបភាពសកម្មភាពសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹង រូបរាង និង ពណ៌ ខុសៗគ្នា ព្រទាំងសកម្មភាពដទៃទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រៃធំ ដែលបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ អឿ ស្រីម៉ៃ។ សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ ព្រៃធំ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ រូបភាពផ្តល់ដោយអ្នកគ្រូ អឿ ស្រីម៉ៃ

Photos showing the learning activities of Preythom Village Based Preschool students on identifying difference shapes and colors of objects, and other activities that are related to basic childevelopement; which they are taught by Teacher Oeur Sreymai. Preythom Village Based Preschool is situated in Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia. Photos provided by Teacher Oeur Sreymai.

FB_IMG_1545046013807.jpg
received_209606439970669.jpeg
received_305571493396758.jpeg
received_2348546168491877.jpeg
Hing Channarith
សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិពោន Paurn Village Based Preschool

កម្រងរូបភាព រៀបរាប់អំពីសកម្មភាពបង្រៀន, រៀនរបស់សិស្ស នៅសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិពោន និង ការបណ្តុះបណ្តាលនៅនឹងកន្លែងរបស់លោកស្រីយឹង សារ៉ង ប្រធានផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ ។ សកម្មភាពនេះ ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ និង ការកសាងសមត្ថភាពគ្រូ ។ សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ ពោន បានបើកដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ ដែលមានអ្នកគ្រូ ទុយ សូនី ជាគ្រូបង្រៀនចាប់តាំងពីការបង្កើតសាលានេះ។ រូបភាពផ្តល់ដោយ លោកស្រី យឹង សារ៉ង

Photos Album: Describing the teaching activities of teacher, the learning activities of students at the Paurn Village Based Preschool, and the activities of Unit Supervisor Mrs. Yeng Sarong, who carrying out practical training to increase knowledge of preschool teacher. Paurn Village Based Preschool was created in 2007 and Tuy Sony has been working as teacher since this school was set up. Photos provided by Yeng Sarang.

IMG-20181218-WA0029.jpg
IMG-20181218-WA0022.jpg
IMG-20181218-WA0050.jpg
IMG-20181218-WA0001.jpg
Hing ChannarithComment
កម្រងរូបភាព សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិដើមចំរៀក PhotosAlbum: Demchamreak Village Based Preschool

កម្រងរូបភាព បង្ហាញអំពីសកម្មភាពបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ នួន សារែន សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិដើមចំរៀក លើមុខវិជ្ជា ទម្លាប់ល្អ “របៀបប្រើពាក្យ ជំរាបសួរ” និង វិទ្យាសាស្រ្ត “ពិសោធន៍វត្ថុលិចទឹក និង អណ្តែត” រូបភាពផ្តល់ដោយលោកស្រី យឹង សារ៉ង ប្រធានផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ

Photos album: Teaching activities of Demchamreak Village Based Preschool Teacher Noun Saren on subjects including good habit “Hello by using polite word” and Science "experimenting with immersed and floating objects". Photos provided by Mrs. Yeng Sarang, Village Based Preschool Unit Supervisor.

IMG-20181212-WA0027.jpg
IMG-20181212-WA0029.jpg
IMG-20181212-WA0046.jpg
IMG-20181212-WA0035.jpg
Hing ChannarithComment
ដំណើរការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ New Village Based Preschool Setting Up

ថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018: ក្រុមការងាររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា បានជួបប្រជុំជាមួយស្មៀន និង ជំទប់ទី ១ ឃុំពំាងល្វា ដើម្បីបង្ហាញពីផែនការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិថ្មីចំនួនបីភូមិ (ភូមិត្រពាំងស្គន់ ភូមិពាំងល្វា និង ភូមិមាត់អូរ) ។ ក្រុមការងាររបស់អង្គការក៏បានចុះពិនិត្យមើល ទីតាំងភូមិទាំងនេះដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវការសាង សង់ថ្នាក់រៀនសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យដែរឬទេ។ លទ្ធផលទាំងនេះ កើតឡើងដោយបានពីការគាំទ្រមូលនិធិរបស់ Mr. Robin Chan, Ms. Evelyn Pek និង Ms. Shane Wang ។

December 18, 2018: CCAFO Team held a meeting with Clerk and First Deputy of Peang Lvea Commune Council presenting the plan for setting up the three new village based preschools (Trapeang Skun Village, Peang Lvea Village and Mort Or Village). The CCAFO team had also paid their visit to see the location of these villages to identify if there is a need to build a classroom for preschool. These achievements resulted from the donation of Mr. Robin Chan, Ms. Evelyn Pek and Ms. Shane Wang.

រូបថត៖ ក្រុមការងាររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា ប្រជុំជាមួយស្មៀន និង ជំទប់ទី ១ ឃុំពំាងល្វា  Photo: CCAFO Team join meeting with Peang Lvea Commune Council Committee

រូបថត៖ ក្រុមការងាររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា ប្រជុំជាមួយស្មៀន និង ជំទប់ទី ១ ឃុំពំាងល្វា

Photo: CCAFO Team join meeting with Peang Lvea Commune Council Committee

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិត្រពាំងស្គន់  Photo: CCAFO Team visit Trapeang Skun Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិត្រពាំងស្គន់

Photo: CCAFO Team visit Trapeang Skun Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិពាំងល្វា  Photo: CCAFO Team visit Peang Lvea Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិពាំងល្វា

Photo: CCAFO Team visit Peang Lvea Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិមាត់អូរ  Photo: CCAFO Team visit Mort Or Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិមាត់អូរ

Photo: CCAFO Team visit Mort Or Village

រូបថត៖ កិច្ចប្រជុំណែរនាំសមាជិកថ្មីក្នុងក្រុមការងារអង្គការនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  Photo: New team members introduction meeting (at the English Language Center, Kampong Speu Province).

រូបថត៖ កិច្ចប្រជុំណែរនាំសមាជិកថ្មីក្នុងក្រុមការងារអង្គការនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Photo: New team members introduction meeting (at the English Language Center, Kampong Speu Province).

Hing ChannarithComment
Preythom Village Based Preschool

Photos indicate diverse activities of Teacher Oeu Sreymay who teach students and the interactivities and implementation the basic health care program of students at the Preythom Village Based Preschool, Banteay Meas District, Kampot Province. Photos supplied by Teacher Sreymay.

Hing ChannarithComment
English Language Center

Photos showing the learning, teaching and interaction activities of teachers and students at the English Language Center, located in Trapeang Andong Village, Peang Lvea Commune, Oudong District, Kampong Speu Province. Center location can be found in the link with Google Map.

Hing ChannarithComment
Tamom Village Based Preschool

The photos show the teaching activities of Preschool Teacher Miss Korng Channy and the students who perform their learning, interaction and oral health care activities during the school hours (7:00AM to 9:00AM). The school location can be found via the link with Google Map.

Hing ChannarithComment
Village Based Preschool Projec-Knowledge Indicator

The following clips show the activities of Kungruth Village Based Preschool students; who performs their singing song activities, which is related to educational and illiteracy development. We would like to thank you teacher Mrs. Dam Vun for her great work!

Hing Channarith
Village Based Preschool Project- Trapeang Veang Village

Trapeang Veang Village Based Preschool: The photos showing the activities of preschool students performing interaction and oral health care during learning time. Photos by Preschool Teacher Barn Sophorn. You can finds this school via the link on Google Map.

Hing Channarith
Village Based Preschool Project-Damnak Chambak Village

Damnak Chambak Village Based Preschool: The photos showing the activities of Preschool Teacher Tuy Sokhom performs her teaching activities, students learning and implementing oral health care activities. You can find this school on Google Map. Photos by Preschool Project Unit Supervisor Yeung Sarang

Hing ChannarithComment
Preschool Project-Kungruth Village-December 5, 2018

Kungruth Village Based Preschool: The photos showing the activities of Kungruth Based Preschool Teacher Dam Vun performs her teaching activities and students learning activities. The location of this preschool can be found in Google Map Photos credit: Dam Vun

Hing Channarith
Preschool Project-Lork & Thkov Villages-December 5, 2018

Lork Village Based Preschool: The photos showing the activities of Lork Village Based Preschool Teacher Sem Chhainy performs her teaching activities, students learning & interaction and CCAFO Preschool Project Unit Supervisor Yeung Sarang carries out her mentoring. The location of this preschool can be found in Google Map (https://goo.gl/maps/JJsYW7K277L2) Photos credit: Yeung Sarang

Thkov Village Based Preschool: The photos showing the activities of Thkov Village Based Preschool Teacher Tun Sopheak conducts teaching activities, students learning & interaction and CCAFO Preschool Project Unit Supervisor Yeung Sarang performs her monitoring and mentoring. The location of this preschool can be found in Google Map (https://goo.gl/maps/NUYwakwknGC2) Photos credit: Yeung Sarang

Hing Channarith
Preschool Project-Trapeangkdol Village-December 2018

Trapeangkdol Village Based Preschool: The teaching and students Activities.

Hing Channarith