ដំណើរការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ New Village Based Preschool Setting Up

ថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូឆ្នាំ 2018: ក្រុមការងាររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា បានជួបប្រជុំជាមួយស្មៀន និង ជំទប់ទី ១ ឃុំពំាងល្វា ដើម្បីបង្ហាញពីផែនការបង្កើតសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិថ្មីចំនួនបីភូមិ (ភូមិត្រពាំងស្គន់ ភូមិពាំងល្វា និង ភូមិមាត់អូរ) ។ ក្រុមការងាររបស់អង្គការក៏បានចុះពិនិត្យមើល ទីតាំងភូមិទាំងនេះដើម្បីកំណត់ថាតើត្រូវការសាង សង់ថ្នាក់រៀនសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យដែរឬទេ។ លទ្ធផលទាំងនេះ កើតឡើងដោយបានពីការគាំទ្រមូលនិធិរបស់ Mr. Robin Chan, Ms. Evelyn Pek និង Ms. Shane Wang ។

December 18, 2018: CCAFO Team held a meeting with Clerk and First Deputy of Peang Lvea Commune Council presenting the plan for setting up the three new village based preschools (Trapeang Skun Village, Peang Lvea Village and Mort Or Village). The CCAFO team had also paid their visit to see the location of these villages to identify if there is a need to build a classroom for preschool. These achievements resulted from the donation of Mr. Robin Chan, Ms. Evelyn Pek and Ms. Shane Wang.

រូបថត៖ ក្រុមការងាររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា ប្រជុំជាមួយស្មៀន និង ជំទប់ទី ១ ឃុំពំាងល្វា  Photo: CCAFO Team join meeting with Peang Lvea Commune Council Committee

រូបថត៖ ក្រុមការងាររបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា ប្រជុំជាមួយស្មៀន និង ជំទប់ទី ១ ឃុំពំាងល្វា

Photo: CCAFO Team join meeting with Peang Lvea Commune Council Committee

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិត្រពាំងស្គន់  Photo: CCAFO Team visit Trapeang Skun Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិត្រពាំងស្គន់

Photo: CCAFO Team visit Trapeang Skun Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិពាំងល្វា  Photo: CCAFO Team visit Peang Lvea Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិពាំងល្វា

Photo: CCAFO Team visit Peang Lvea Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិមាត់អូរ  Photo: CCAFO Team visit Mort Or Village

រូបថត៖ ក្រុមការងារអង្គការ ពិនិត្យទីតាំងភូមិមាត់អូរ

Photo: CCAFO Team visit Mort Or Village

រូបថត៖ កិច្ចប្រជុំណែរនាំសមាជិកថ្មីក្នុងក្រុមការងារអង្គការនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ  Photo: New team members introduction meeting (at the English Language Center, Kampong Speu Province).

រូបថត៖ កិច្ចប្រជុំណែរនាំសមាជិកថ្មីក្នុងក្រុមការងារអង្គការនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Photo: New team members introduction meeting (at the English Language Center, Kampong Speu Province).

Hing ChannarithComment