សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិពោន Paurn Village Based Preschool

កម្រងរូបភាព រៀបរាប់អំពីសកម្មភាពបង្រៀន, រៀនរបស់សិស្ស នៅសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិពោន និង ការបណ្តុះបណ្តាលនៅនឹងកន្លែងរបស់លោកស្រីយឹង សារ៉ង ប្រធានផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ ។ សកម្មភាពនេះ ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ និង ការកសាងសមត្ថភាពគ្រូ ។ សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ ពោន បានបើកដំណើរការចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៧ ដែលមានអ្នកគ្រូ ទុយ សូនី ជាគ្រូបង្រៀនចាប់តាំងពីការបង្កើតសាលានេះ។ រូបភាពផ្តល់ដោយ លោកស្រី យឹង សារ៉ង

Photos Album: Describing the teaching activities of teacher, the learning activities of students at the Paurn Village Based Preschool, and the activities of Unit Supervisor Mrs. Yeng Sarong, who carrying out practical training to increase knowledge of preschool teacher. Paurn Village Based Preschool was created in 2007 and Tuy Sony has been working as teacher since this school was set up. Photos provided by Yeng Sarang.

IMG-20181218-WA0029.jpg
IMG-20181218-WA0022.jpg
IMG-20181218-WA0050.jpg
IMG-20181218-WA0001.jpg
Hing ChannarithComment