កម្រងរូបភាព សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិដើមចំរៀក PhotosAlbum: Demchamreak Village Based Preschool

កម្រងរូបភាព បង្ហាញអំពីសកម្មភាពបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ នួន សារែន សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិដើមចំរៀក លើមុខវិជ្ជា ទម្លាប់ល្អ “របៀបប្រើពាក្យ ជំរាបសួរ” និង វិទ្យាសាស្រ្ត “ពិសោធន៍វត្ថុលិចទឹក និង អណ្តែត” រូបភាពផ្តល់ដោយលោកស្រី យឹង សារ៉ង ប្រធានផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ

Photos album: Teaching activities of Demchamreak Village Based Preschool Teacher Noun Saren on subjects including good habit “Hello by using polite word” and Science "experimenting with immersed and floating objects". Photos provided by Mrs. Yeng Sarang, Village Based Preschool Unit Supervisor.

IMG-20181212-WA0027.jpg
IMG-20181212-WA0029.jpg
IMG-20181212-WA0046.jpg
IMG-20181212-WA0035.jpg
Hing ChannarithComment