សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រៃធំ Preythom Village Based Preschool

កម្រងរូបភាពសកម្មភាពសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹង រូបរាង និង ពណ៌ ខុសៗគ្នា ព្រទាំងសកម្មភាពដទៃទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិព្រៃធំ ដែលបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ អឿ ស្រីម៉ៃ។ សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ ព្រៃធំ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ រូបភាពផ្តល់ដោយអ្នកគ្រូ អឿ ស្រីម៉ៃ

Photos showing the learning activities of Preythom Village Based Preschool students on identifying difference shapes and colors of objects, and other activities that are related to basic childevelopement; which they are taught by Teacher Oeur Sreymai. Preythom Village Based Preschool is situated in Banteay Meas District, Kampot Province, Cambodia. Photos provided by Teacher Oeur Sreymai.

FB_IMG_1545046013807.jpg
received_209606439970669.jpeg
received_305571493396758.jpeg
received_2348546168491877.jpeg
Hing Channarith