កម្រងរូបភាពមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិស្រែព្រៃ Sreprey Village Based Preschool

កម្រងរូបភាពសកម្មភាពបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូ ឃិន ស្រីទូច, ការរៀន និង ការអនុវត្តន៍សកម្មភាពបង្កើតល្បែងដែលទាក់ទង ទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់សិស្សសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិស្រែព្រៃ ជាមួយគ្នានេះលោកស្រី យឹង សារ៉ង ដែលជាប្រធាន ផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ បានចំណាយពេលចុះពិនិត្យសកម្មភាព និង ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងដល់អ្នកគ្រូ ស្រីទូច បន្ថែមផងដែរ ។ រូបភាពផ្តល់ដោយ លោកស្រី យឹង សារ៉ង។

Photographs of activities of Preschool Teacher Khin Sreytouch teaching, learning and practicing activities related to the knowledge of the students at Sreprey Village Based Preschool. Mrs. Yeng Sarang who is head of the Village Based Preschool unit, spent time to monitor and provided training to teacher.. Images provided by Mrs. Yeng Sarang.

Hing ChannarithComment