ជំនួយឧបត្ថម្ភ Supporting

អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំពាំងល្វា, យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Mr. Robin Chan, Ms. Evelyn Pek, Ms. Shane Wang ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិការចំនួន ២,៧០០ ដុល្លា សម្រាប់ការបង្កើតសាលា មត្តេយ្យសហគមន៍ ភូមិ ត្រពាំងស្គន់, ភូមិពាំងល្វា, និង ភូមិ មាត់អូរ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំពាំងល្វា ស្រុកឧត្តុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា ។ រូបភាព៖ លោក អ៊ុននឿន នឹងក្លាយជាគ្រូមត្តេយ្យភូមិ ត្រពាំងស្គុន, អ្នកស្រី កុន សុខខឿុមនឹងក្លាយជាគ្រូមត្តេយ្យភូមិ ពាំងល្វា និង អ្នកស្រី អុនណាត នឹងក្លាយជាគ្រូមត្តេយ្យភូមិ មាត់អូ។

Cambodian Children’s Advocacy Foundation Organization and Peanglvea Commune Council would like to thank you Mr. Robin Chan, Ms. Evelyn Pek, Ms. Shane Wang for your donation with the amount of 2,700.00US$ for supporting the setting up 3 new village based preschool in three difference villages including Trapeang Skun, Peanglvea and Mort Or, which they are located in Peanglvea Commune, Oudong District, Kampong Speu Province, Cambodia. Photos: Mr. Un Noeun will be the Trapeang Skun Village Based Preschool Teacher, Ms. Kon Sokhoeum will be the Peanglvea Village Based Preschool Teacher, and Ms. Un Nath will be the Mort Or Village Based Preschool Teacher.

Channrith Hing
Establishment 3 New Preschools

CCAFO has received a letter from the commune council of Peanglvea Commune, Oudong District, Kampong Speu Province. They ask CCAFO to open three new village based preschools in three different villages that are located in Peanglvea Commune. CCAFO Management Team wish to request your support. You can view Concept Note, Maps and Budget Plan by click on the link on each of them. We would like to take this opportunity to thank you in advance for your consideration. Pleas let us know.

FB_IMG_1533286151218.jpg
Channrith HingComment