មត្តេយ្យសហគមន៍-Village Based Preschool

យើងមានសេចក្តីរីករាយសូមប្រកាសថាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិចំនួនពីរ ដែលប្រតិបត្តដោយអង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា (CCAFO)ដែលមានទីតាំងនៅភូមិស្រែព្រៃនិងភូមិត្រពាំងមន្ត្រី ក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត បានជាប់ស្តង់ដារអប្បបរមា។ យើងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមការងារគម្រោង គ្រូ និង ម្ចាស់ជំនួយ និង មិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រ ដល់គម្រោងមត្តេយ្យរបស់អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា (CCAFO)។

We are pleased to announce that two village based preschools, which are located in Sre Prey Village and Trapeang Montrey Village are now recognized to be the preschool that meet the minimum standard. We would like to take this opportunity to thank the the project team, teachers and all donors and friends for supporting the village based preschool project.

មត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិស្រែព្រៃ Sre Prey Village Based Preschool.

មត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិស្រែព្រៃ Sre Prey Village Based Preschool.

មត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិត្រពាំងមន្ត្រៃ Trapeang Montrey Village Based Preschool.

មត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិត្រពាំងមន្ត្រៃ Trapeang Montrey Village Based Preschool.

Hing ChannarithComment