សម្រង់ស្ថិតិកុមារ Preschool Project-Students Data Gathering

សកម្មភាពរបស់អ្នកគ្រូ នួន សារែន គ្រូបង្រៀនរបស់សាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិដើមចម្រៀក, ឃុំស្តេចគង់ខាងលិច, ស្រុកបន្ទាយមាស, ខេត្តកំពត និង អ្នកគ្រូ ទុន សុភ័ក្រ គ្រូបង្រៀននៅសាលាមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិថ្កូវ, ឃុំឬស្សីស្រុក, ខេត្តកំពត បានអនុវត្តការស្រង់ស្ថិតិកុមារនៅក្នុងភូមិដែលមាន អាយុពី ៣ ដល់ ក្រោម ៦ ឆ្នាំ សម្រាប់ធ្វើផែនការបង្រៀនក្នុងឆ្នាំសិកស្សា ២០១៨-២០១៩។

Demchamreak Village Based Preschool Teacher Noun Saren, and Tkov Village Based Preschool Teacher Tun Sopheak conduct data gathering on the number of children, who are 3 to below 6 year old for new school year 2018-2019 planing.

អ្នកគ្រូ នួន សារែន គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ដើមចម្រៀក  Teacher Noun Saren at the house of a villager in Demchamreak Village. Damnak Chambak.

អ្នកគ្រូ នួន សារែន គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ដើមចម្រៀក  Teacher Noun Saren at the house of a villager in Demchamreak Village. Damnak Chambak.

អ្នកគ្រូ ទុន សុភ័ក្ត គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិថ្កូវ  Teacher Tun Sopheak at the house of villager in Tkov Village.

អ្នកគ្រូ ទុន សុភ័ក្ត គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិថ្កូវ  Teacher Tun Sopheak at the house of villager in Tkov Village.

Hing ChannarithComment