សម្រង់ស្ថិតិកុមារ-កិច្ចការបន្ត Preschool Project-Students Data Gathering-continuity

សកម្មភាពចុះស្រង់ស្ថិតិកុមារអាយុពី ៣ ដល់ក្រោម ៦ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ របស់អ្នកគ្រូមត្តេយ្យនៅភូមិតាអៀក, ស្រែព្រៃ, ច្រកស្តៅ, ដំណាក់ចំបក់, ពោន, ព្រៃក្រឡាខាងកើត, ត្រពាំងមន្រ្តី, ត្រពាំងក្តុល, តាមុម, គង់រុត និង ភូមិ ព្រៃធំ ដែលជាភូមិ គោលដៅគម្រោងមត្តេយ្យសិក្សាសហគមន៍ ដែលសម្រប សម្រួលដោយ អង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារកម្ពុជា។ រូបភាពទាំងអស់ ផ្តល់ដោយលោកស្រី យឹង សារ៉ង ប្រធានផ្នែកមត្តេយ្យសហគមន៍ភូមិ និងកញ្ញា ធា បញ្ញា គ្រូភាសាអង់គ្លេស នៃអង្គការមូលនិធិទ្រទ្រង់កុមារ កម្ពុជា ។

Activities of preschool teachers conducting data gathering of children, 3 to under 6 year old, for new School Year 2018-2019 at Ta Eak, Sre Prey, Chraksdao, Damnak Chambak, Paurn, Trapeang Montrey, Trapeang Kdol, Tamom, Preythom and Kung Ruth villages, which all of these communities are the target area of the Village Based Preschool Project that coordinate by Cambodian Children's Advocacy Foundation Organization.   All photos are provided by Village Based Preschool Project Unit Mrs. Yeng Sarang and English Teacher Thea Panha.

 

Kung Ruth Village Based Preschool Teacher Dam Vun. អ្នកគ្រូ ដាំ វុន គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ គង់រុត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Kung Ruth Village Based Preschool Teacher Dam Vun. អ្នកគ្រូ ដាំ វុន គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ គង់រុត ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

Preythom Village Based Preschool Teacher Eur Sreymai. អ្នកគ្រូអឿ ស្រីម៉ៃ គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ព្រៃធំ

Preythom Village Based Preschool Teacher Eur Sreymai. អ្នកគ្រូអឿ ស្រីម៉ៃ គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ព្រៃធំ

Chraksdao Village Based Preschool Teacher Por Chanthhorn. អ្នកគ្រូប៉ោ ចាន់ថន គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ច្រកស្ដៅ

Chraksdao Village Based Preschool Teacher Por Chanthhorn. អ្នកគ្រូប៉ោ ចាន់ថន គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ច្រកស្ដៅ

Damnak Chambak Village Based Preschool Teacher Tuy Sokhom. អ្នកគ្រូ ទុយ សុខុម គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ដំណាក់ចំបក់

Damnak Chambak Village Based Preschool Teacher Tuy Sokhom. អ្នកគ្រូ ទុយ សុខុម គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ដំណាក់ចំបក់

Trapeang Kdol Village Based Preschool Teacher Ken Vannak. អ្នកគ្រូ កេន វណ្ណៈ គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ត្រពាំងក្តុល

Trapeang Kdol Village Based Preschool Teacher Ken Vannak. អ្នកគ្រូ កេន វណ្ណៈ គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ត្រពាំងក្តុល

Paurn Village Based Preschool Teacher Tuy Sony. អ្នកគ្រូ ទុយ សូនី គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ពោន

Paurn Village Based Preschool Teacher Tuy Sony. អ្នកគ្រូ ទុយ សូនី គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ពោន

Preykrala Khankoeut Village Based Preschool Teacher Uk Kimseng. អ្នកគ្រូ អ៊ុក គឹមសេង គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ព្រៃក្រឡាខាងកើត។

Preykrala Khankoeut Village Based Preschool Teacher Uk Kimseng. អ្នកគ្រូ អ៊ុក គឹមសេង គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ព្រៃក្រឡាខាងកើត។

Sre Prey Village Based Preschool Teacher Khin Sreytouch. អ្នកគ្រូ ឃិន ស្រីទូច គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ស្រែព្រៃ

Sre Prey Village Based Preschool Teacher Khin Sreytouch. អ្នកគ្រូ ឃិន ស្រីទូច គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ស្រែព្រៃ

Ta Eak Village Based Preschool Teacher Toch Phally. អ្នកគ្រូ តូច ផល្លី គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ តាអៀក

Ta Eak Village Based Preschool Teacher Toch Phally. អ្នកគ្រូ តូច ផល្លី គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ តាអៀក

Ta Mom Village Based Preschool Teacher Korng Channy. អ្នកគ្រូ គង ចានិនី គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ តាមុំ

Ta Mom Village Based Preschool Teacher Korng Channy. អ្នកគ្រូ គង ចានិនី គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ តាមុំ

Trapeang Montrey Village Based Preschool Teacher Tuy Rumdoul. អ្នកគ្រូ ទុយ រុំដួល គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ត្រពាំងមន្ត្រី

Trapeang Montrey Village Based Preschool Teacher Tuy Rumdoul. អ្នកគ្រូ ទុយ រុំដួល គ្រូមតេ្តយ្យសិក្សាសហគមន៌ភូមិ ត្រពាំងមន្ត្រី

Hing ChannarithComment